10 24 89 metai, kai gimė /1932 10 24/ Roblių k. (Panemunėlio sen., Rokiškio r.) Algimantas Magyla, biomedicinos m. (agronomija) dr., ilgametis Lietuvos žemdirbystės instituto mokslo darbuotojas.

Mirė 2003-10-31.

1939–1943 lankė Roblių k. pradinę mokyklą, vėliau mokėsi Kamajų vidurinėje mokykloje. 1948 baigęs aštuonias klases, įstojo į Joniškėlio žemės ūkio technikumą, iš kurio buvo pašauktas į armiją. 1951–1954 m. tarnavo Dniepropetrovske. Grįžęs iš armijos, tęsė mokslą technikume, kurį baigė 1956 m. Vienerius metus dirbo agronomu „Vyturio“ kolūkyje Kamajuose, po to persikėlė arčiau namų į „Jaunosios gvardijos“ kolūkį. 1957 atvyko į Žemdirbystės instituto Dotnuvoje Ekonomikos-organizavimo skyrių ir iki 1961 m. taip pat dar dirbo agronomu buvusio Dotnuvos r. „Liaudies“ kolūkyje. Vienerius metus dirbo vyr. agronomu Dotnuvos eksperimentiniame ūkyje. Tuo pat laiku neakivaizdžiai studijavo Lietuvos žemės ūkio akademijos Agronomijos fakultete. Baigė 1962 m. 1963–1964 buvo Žemdirbystės instituto direktoriaus pavaduotoju gamybos reikalams.

Mokslinį-tiriamąjį darbą pradėjo 1964, būdamas Žemdirbystės instituto aspirantu. 1967 paskirtas moksliniu bendradarbiu Žemdirbystės skyriuje. 1968 įgijo žemės ūkio m. kan. (daktaro) laipsnį, apgynęs disertaciją „Kukurūzų atsėliavimas Lietuvoje“. Iki 2001-ųjų dirbo vyresniuoju mokslo darbuotoju, o išėjęs į pensiją mokslinį darbą tęsė būdamas neetatiniu mokslo darbuotoju. Beveik keturiasdešimt metų Algimantas Magyla skyrė sėjomainų tyrimams. Daug nusipelnė tobulinant Lietuvos žemės ūkio pasėlių struktūrą, aiškinant konkurencingo žemės ūkio svarbą ir svarbesnių pasėlių išdėstymą Lietuvoje bei jų koncentracijos arealus.

Per ilgą savo mokslinės veiklos laiką jis buvo aktyvus mokslininkas, skaitė pranešimus daugelyje respublikinių ir tarptautinių konferencijų, simpoziumų bei žemės ūkio specialistų ir ūkininkų praktinių pasitarimų, seminarų, kursų. Buvo aktyvus ir nuoseklus instituto Žemdirbystės-augalininkystės metodinės komisijos narys ir originalių metodikų autorius.

Jo plunksnai priklauso per 319 mokslinių publikacijų ir populiarių straipsnių.

Įvertinimas: 1976 apdovanotas Garbės ženklo ordinu, 1978 – Liaudies ūkio pasiekimo parodos sidabro medaliu.

Buvo Kamajų Žemiečių klubo tarybos narys. Prasidėjus Sąjūdžiui, aktyviai jame dalyvavo, buvo išrinktas į Sąjūdžio Seimą, paskui iš politikos pasitraukė. Nuo 1990 buvo Lietuvių kalbos draugijos narys.

 

Šaltinis: https://www.rokiskis.rvb.lt/lt/krastotyra/678-rokiskio-rajono-izymiu-datu-kalendorius-2012?device=desktop; http://www.lzi.lt/naujienos/apie_magyla.htm