07 23 112 metų, kai gimė /1908 07 23/ Kaniūkų k. (Molėtų vlsč., Utenos apskr.) Antanas Kryžanauskas, pedagogas, memuaristas, dramaturgas, visuomenės veikėjas, Sibiro tremtinys.

Mirė 1992 06 18 Kėdainiuose, palaidotas Anykščiuose.

Mokėsi Ukmergės gimnazijoje, 1928 baigė ten pat mokytojų seminariją, mokytojavo Anykščiuose, nuo 1937 Skudutiškio (Molėtų r.) pradžios mokyklos vedėjas. 1941 ištremtas ir nuteistas. Kalėjo Rešiotų (Krasnojarsko kr.) lageryje, nuo 1951 gyveno tremtyje. 1959 grįžęs į Lietuvą, mėgino įsikurti Anykščiuose, bet valdžios nebuvo priimtas. Jis apsigyveno Kėdainiuose ir čia liko iki gyvenimo pabaigos. Negavęs teisės dirbti mokykloje, Antanas Kryžanauskas dirbo melioracijoje darbininku, kol išėjo į pensiją. Prieš karą bendradarbiavo periodinėje spaudoje, sukūrė dramą „Nebaigtas žygis“ (1937), kuri Lietuvos šaulių sąjungos konkurse premijuota; 1989 „Pergalės“ žurnalas išspausdino vaizdingo žodžio atsiminimus apie sovietinius lagerius ir tremtį „Už ką?“, po mirties išleistus atskira knyga (1995).

 Šaltinis: Rakauskas, Vytautas. Kryžanauskas Antanas. Lietuvių literatūros enciklopedija, Vilnius, 2001, p. 252; Anykštėnų biografijų žinynas: Antanas Kryžanauskas [žiūrėta 2018-06-21]. Prieiga per internetą: <http://www.anykstenai.lt/asmenys/asm.php?id=1076>