05 29 106 metai, kai gimė /1914 05 29/ Novočėbės k. (Kėdainių apskr.) Edvardas Steponavičius (Stepas),, ekonomistas, inžinierius, visuomenininkas.

Mirė 1996 07 03 Clevelande, OH.

1935 baigė Kėdainių gimnaziją. 1938 dirbo AB „Sodyba“. 1939 paskirtas Vilniaus prekybos skyriaus vedėju. 1941-1944 fabriko „Fortūna“ direktorius. 1942 Vilniaus universitete įgijo ekonomisto diplomą. Dalyvavo korporacijos Fraternitas Baltiensis veikloje. 1944 pasitraukė į Vokietiją, gyveno Dresdene ir Bamberge. Imigrantų pagalbos draugijos Dresdene vienas steigėjų ir valdybos narys. 1947 persikėlė į JAV, Philadelphiją, PA. Čia su kitais įkūrė Tremtinių draugiją, buvo jos vicepirmininkas. Nuo 1951 gyveno Clevelande. Dirbo Cleveland Trust banke kasininku. 1958 baigė Clevelando technikos institutą, dirbo inžinieriumi projektuotoju Thompson Product, vėliau McY.ee Engineering bendrovėse. Vadovavo Clevelando tremtinių draugijai, buvo ALTo valdybos narys, JAV LB Clevelando apyl. vicepirmininkas, BALFo skyriaus pirmininkas ir centro direktorius. Kurį laiką skautų tėvų komiteto pirmininkas, naujųjų Lietuvių namų (Lithuanian Viliūge) ir Lietuvių klubo direktorius. Padėjo atvykti į JAV ir įsikurti daugeliui lietuvių pabėgėlių. Bendradarbiavo spaudoje („Drauge“, „Dirvoje“).
Apdovanotas LSS medaliu (1958), BALFo, Lietuvių klubo ir kt. organizacijų garbės žymenimis.

Šaltinis: Jungtinių Amerikos Valstijų lietuviai. D. 2. Vilnius, 1998, p. 295-296.