01 01 152 metai, kai gimė /1869 01 01/ Pernaravoje Jadvyga Juškytė, pedagogė, tautosakininkė, tautinio atgimimo veikėja.

Mirė 1948 03 16 Milvyduose (Pernaravos vlsč.).

Mokėsi namuose. 1901-1905 mokytojavo privačiai, 1905-1912 Ginkūnų grafų Zubovų, Gubernijos mokyklos mokytoja, 1920-1930 Pernaravos pradžios mokyklos vedėja. 1905 dalyvavo Didžiajame Vilniaus seime. 1918 įsteigė Pernaravos valsčiaus savivaldybę, 1919 – vietinį gynimo komitetą, rinko kariuomenei maistą ir drabužius. Įsteigė šaulių būrį, kurį laiką buvo jo pirmininkė. Platino lietuvišką spaudą, bendradarbiavo laikraščiuose ir žurnaluose „Varpas“, „Ūkininkas“, „Tėvynės sargas“, „Vilniaus žinios“, „Lietuvos žinios“, „Mokykla“, „Visuomenė“, „Tėvynės balsas“ ir kituose. Pasirašinėjo Širšės slapyvardžiu. Bendravo su J. Jablonskiu, K. Jauniumi, V. Kudirka, J. Šliūpu, Vaižgantu, P. Višinskiu, Žemaite. Su G. Petkevičaite-Bite 1894 įsteigė „Žiburėlio“ draugiją. Vaidino pirmajame lietuvių spektaklyje „Amerika pirtyje“ Palangoje (1899).
Parengė pradžios mokykloms vadovėlius: „Vaikų skaitymėliai“ (1905), „Lietuviškieji diktantai pradedamosioms mokykloms“ (1907), „Rašybos lavinimosi darbai“ (su S. Vazneliu, 1909), maldaknygę – „Sveika Marija“ (1906; sudaryta iš M. Daukšos, M. Valančiaus, A. Baranausko, Maironio ir kitų maldų). Maldaknygėje yra ir jos parašyta malda „Šaukimas prie Viešpats per šv. Antano užtarimą“. Išvertė pjesių rinkinį „Scenos vaizdeliai“ (2 kn. 1912). Užrašė lietuviškų pasakų, rinko tautodailės dirbinius. Didelį prijuosčių rinkinį padovanojo Kauno miesto muziejui.

Šaltinis: Visuotinė lietuvių enciklopedija, T. 9, Vilnius, 2006, p. 86.