01 22 129 metai, kai gimė /1892 01 22/ Užupių k. (Surviliškio vls., Kėdainių apskr..) Juozas Lukošius, visuomenės veikėjas, spaudos dirvonų artojas.

1911 m. baigė „Saulės“ kursus, o 1913 m. išlaikė egzaminus į kunigų seminariją. Tačiau mokytis kunigu neleido valdžia. Dar anksčiau jaunuolis buvo patekęs caro valdžios akiratin kaip lietuvybės puoselėtojas, nepasižymintis lojalumu okupacinei valdžiai, kuri suprato, kad, tapęs kunigu, J. Lukošius dar plačiau galės skleisti savo pažiūras, drauge patraukdamas ir būsimuosius parapijiečius. 1914 m. įsidarbino Kaune „Vienybės“ ir „Pavasario“ redakcijose. Tų pačių metų rudenį išvyko į Petrapilį studijuoti  komercijos mokslų. Po metų grįžęs į Lietuvą dirbo Vilniuje, padėjo nuo karo nukentėjusiems kraštiečiams.

Lukošius buvo aktyvus visuomenininkas. Dalyvavo Blaivybės draugijos veikloje, buvo aktyvus pavasarininkas, ateitininkas. Rašė į lietuvių spaudą, dažniausiai pasirašydamas Surviliškio strategu, Surviliškio astronomu, Survila J. Rašė į „Viltį“, „Pavasarį“, „Ateitį“, „Vienybę“, „Viensėdį“ ir kt.

Kaip ir daugelį to meto inteligentų, dar visai jauną Juozą Lukošių pakirto džiova. Dar nespėjusio daug Lietuvai nuveikti tauri Juozo Lukošiaus širdis nustojo plakti 1917m. gegužės 3 d. jo gimtajame Surviliškyje.

Šaltiniai: Lietuvių enciklopedija. T. 16, Bostonas, 1958, p. 511-512; Ateitis, 1917, t. 6, Nr. 7, p. 193-201; K.g., 1993, rugs. 14, p. 3; https://www.geni.com/people/Juozas-Lukosius/6000000001675061617;