03 30 126 metai, kai gimė /1894 03 30/ Stačiūnuose (Pasvalio vlsč.) Juozas Tonkūnas, Lietuvos švietimo ministras, LŽŪA rektorius, profesorius, agronomas.

Mirė 1968 05 06 Vilniuje.  Palaidotas Gėlainių kapinėse (Kėdainių r.).

1913 baigė Mintaujos gimnaziją. Baigęs Maskvos ŽŪA (1917) įgijo agronomo išsilavinimą, grįžęs į Lietuvą tapo savanoriu. 1919 m. buvo Žemės ūkio ministerijos Žemės reformos departamento dvarų parceliuotojas, nuo 1921 04 07 – komisijos, rengiančios žemės reformos įstatymą, pirmininkas. 1922 05 01 buvo paskirtas Žemės fondo departamento direktoriumi. 1923 LU skaitė žemdirbystės kursą. Nuo 1924 buvo Matematikos-gamtos fakulteto Žemdirbystės katedros docentas. Įkūrus ŽŪA, iki 1941 dirbo Dotnuvoje.

Nuo 1926 – „Jaunosios Lietuvos“ tarybos narys, išrinktas Agronomų sąjungos atstovu Žemės ūkio rūmuose. 1928 m. įkūrė Lietuvos sėklų kontrolės stotį, kuriai pats vadovavo. Sulaukęs 33 metų jau buvo profesorius, kartu ir ŽŪA prorektorius, 1929–1934 – rektorius. 1934–1939 buvo Lietuvos švietimo ministras. Žaliakalnyje pasistatė namą (Vaižganto g. 30), kuriame 1939 įsikūrė Japonijos konsulatas.

1941 06 15 ištremtas į Krasnojarsko kraštą, kalėjo Vladimiro ir Novosibirsko lageriuose. 1955 grįžęs į Lietuvą vėl padarė karjerą: buvo Lietuvos valstybinės selekcijos stoties Agrotechnikos skyriaus vedėjas, nuo 1956 – MA narys koresondentas, Žemdirbystės MI pievų ir ganyklų skyriaus vedėjas, vėliau – mokslinis bendradarbis.

Paskelbė apie 100 mokslinių straipsnių, parašė darbus: „Žemės dirbimas“ (1929), „Pievų pagerinimas“ (1932), „Žemės ūkio vadovas“ (2 t. 1930, 1934), „Lauko bandymų metodas“ (1957), su L. Kadžiuliu – „Pievos ir ganyklos“ (1966) ir kt.

Atminimo įamžinimas: 1998 profesoriaus vardu pavadinta viena Dainavos mikrorajono gatvė, 100-osioms gimimo metinėms Algirdas Motuzas apie jį parengė monografiją „Profesorius Juozas Tonkūnas“ (Vilnius, 1993), 1999 10 15 minint 75-ąsias LŽŪA metines, studentų miestelyje Noreikiškėse esančioje Rektorių alėjoje atidengtas paminklinis biustas: „Profesorius Juozas Tonkūnas“ (skulpt. Marijus Petrauskas).

Įvertinimas: 1928 už nuopelnus apdovanotas DLK Gedimino 3-ojo laipsnio ordinu.

Šaltinis: Žymūs Kauno žmonės [žiūrėta 2019-02-27]. Prieiga per internetą: <http://atminimas.kvb.lt/asmenvardis.php?asm=TONK%DBNAS%20JUOZAS>; <https://lt.wikipedia.org/wiki/Juozas_Tonk%C5%ABnas>.