09 16 212 metų, kai gimė /1808 09 16/ 09 16 212 metų, kai gimė /1808 09 16/ Nemunėlio Radviliškyje (Biržų r.) Karolis Nerlichas, kunigas, lietuviškos raštijos skleidėjas.

Mirė 1860 04 12 Kėdainiuose.
Mokėsi Kėdainių gimnazijoje, nuo 1826 studijavo Vilniaus, nuo 1828 Dorpato (Tartu) universitetuose. 1835 paskirtas evangelikų reformatų kunigu į Biržus, o nuo 1845 perkeltas į Kėdainius, kur dirbo ir vokiečių, lotynų kalbų mokytoju, lietuviškai dėstė tikybą. Nuo 1825 dalyvavo visuose evangelikų sinoduose. 1850 buvo išrinktas Gudijos vicesuperintendentu.
Prieš 1860 parašė lietuvių kalbos gramatiką (rankraštis dingęs). Talkino tėvui S. Nerlichui rengiant „Kancionolą“ (1845), prisidėjo prie kitų reformatų leidinių – „Suma, arba trumpos išguldymas Evangelijų“ (1845), „Maldos krikščioniškos“ (1845), „Pamokslai“ (1864) rengimo.
Šaltinis:http://lom.emokykla.lt/svetaines/kalbininkai/Projektas/Kalbininkai/Nerlichas_Karolis.htm; http://w.lithuanian.net/calendar/c0904.htm