10 03 94 metai, kai įkurta /1927 10 03/ Kėdainių aukštesnioji kultūrtechnikų mokykla

Aukštesnioji kultūrtechnikų mokykla ruošė kvalifikuotus žemės matavimo ir žemės ūkio melioracijos specialistus.

Mokykla buvo pavaldi Žemės ūkio ministerijos Žemės tvarkymo departamentui. Savo veikloje vadovavosi 1926-05-22 Aukštesniųjų specialinių žemės ūkio mokyklų įstatymu, 1929 04 16 Aukštesniosios kultūrtechnikų mokyklos įstatais, Žemės ūkio ministerijos instrukcijomis ir nurodymais. Nuo 1938 09 01 mokykla pertvarkyta į Vidurinę kultūrtechnikos ir geodezijos mokyklą. Mokyklos statutas paskelbtas 1938 10 07. Mokykla ir toliau veikė Kėdainiuose. Vidurinė kultūrtechnikos ir geodezijos mokykla buvo pavaldi Žemės ūkio ministerijos Melioracijos departamentui. Mokykla savo veikloje vadovavosi 1937 11 30 Žemesniųjų ir vidurinių specialinių mokyklų ir kursų įstatymu, 1938 10 07 Vidurinės kultūrtechnikos ir geodezijos mokyklos statutu, Žemės ūkio ministerijos ir Melioracijos departamento instrukcijomis bei nurodymais. Nuo 1940 08 26 mokykla buvo pavaldi Lietuvos TSR žemės ūkio liaudies komisariato Žemės ūkio švietimo valdybai. 1941 m. birželio mėn. prasidėjus Sovietų Sąjungos ir Vokietijos karui, Vidurinė kultūrtechnikos ir geodezijos mokykla veiklą tęsė. Nuo 1942 m. kovo mėn. pavadinta Aukštesniąja kultūrtechnikos ir geodezijos mokykla. Teisės aktų, kuriais vadovaujantis buvo pakeistas mokyklos pavadinimas, nerasta. Vidurinė kultūrtechnikos ir geodezijos mokykla, vėliau – Aukštesnioji kultūrtechnikos ir geodezijos mokykla buvo pavaldžios Lietuvos generalinės srities Žemės ūkio vadybos Melioracijos departamentui, vėliau – Žemės ūkio politikos departamentui.

Aukštesnioji kultūrtechnikos ir geodezijos mokykla 1945 m. buvo reorganizuota į Kauno žemės ūkio technikumą. Mokyklos laisvai samdyti mokytojai nuo 1945 07 01 atleisti.

Mokykloje buvo dėstoma geodezija, žemės ir miškų ūkio melioracija, žemės ūkio pastatų ir tiltų statyba, pievų ir pelkių kultūra, žemės tvarkymas ir kiti specialieji bei bendrojo lavinimo dalykai. Vasaros metu mokiniai atlikdavo lauko darbų praktiką. Baigę mokymo kursą ir išlaikę baigiamuosius egzaminus mokiniai įgydavo kultūrtechniko ir geodezininko profesijas bei teisę stoti į aukštąsias žemės ūkio ir technikos mokyklas.

Aukštesniosios kultūrtechnikos ir geodezijos mokyklos direktoriaus paskutinis įsakymas išleistas 1945-08-08.

Šaltinis: Lietuvos centrinis valstybės archyvas. Pažyma apie Aukštesniosios kultūrtechnikos ir geodezijos mokyklos fondą Nr. 293 [žiūrėta 2017-09-13]. Prieiga per internetą: < http://www.archyvai.lt/lt/fondai/spec_mokymas/lcva_f293_pazyma.html>