11 25 17 metų, kai mirė /2003 11 25/ Kaune Liudas Dambrauskas, Lietuvos rezistentas, politinis kalinys, rašytojas ir publicistas, technikos mokslų daktaras.

Gimė 1921 04 25 Kuronyse (Pagirių vlsč.).
1932–1934 mokėsi Kuronių pradžios mokykloje, 1934–1935 Ukmergės gimnazijoje, 1935–1938 Šėtos progimnazijoje. 1938 m. pašalintas už veiklą ateitininkų draugijoje. 1938–1941 mokėsi Kėdainių gimnazijoje. 1941–1945 studijavo Vytauto Didžiojo universitete, Cheminės technologijos fakultete, kartu dirbo mokytoju Kaune. 1940 sovietams okupavus Lietuvą, įsijungė į rezistentinį sąjūdį, aktyviai dalyvavo Lietuvos aktyvistų fronto (LAF) veikloje.
Vokiečių okupacijos metais įsijungė į antinacinę veiklą, leido ir platino pogrindžio spaudą, dalyvavo katalikų ir liaudininkų pogrindžio studentų rateliuose. 1943 išrinktas į pogrindžio Lietuvos katalikų jaunimo sąjungos centro valdybą. 1944 su keliais bendražygiais įkūrė Lietuvos išlaisvinimo tarybą (LIT), tapo jos vadovu.
1945 suimtas už politinę veiklą Lietuvos aktyvistų fronte, Katalikų jaunimo sąjungoje bei Lietuvos išlaisvinimo taryboje ir nuteistas sušaudyti, tačiau vėliau mirties bausmė buvo pakeista 10 metų lagerio. Kalintas Spasko Lageryje (Kazachija). Grįžo 1955.
1956–1973 „Inkaro“ gumos fabriko inžinierius, technologinio skyriaus viršininkas. 1956–1962 neakivaizdžiai studijavo Maskvos politechnikos institute. 1969 Maskvos M. Lomonosovo universiteto Tiksliosios chemijos technologijos institute apgynė technikos kandidato (daktaro) disertaciją.
1973–1981 Termoizoliacijos instituto Vilniuje mokslinis bendradarbis. Paskelbė per 50 mokslinių darbų, iš jų 21 pripažintas išradimais. 1984 už politinę veiklą nuteistas 3,5 m. kalėjimo ir 2 m. tremties. Iki 1987 kalėjo Mordovijoje. 1987 grįžęs įsijungė į pogrindinės spaustuvės „ab“ darbą, platino pogrindinę literatūrą.
1990 m. JAV lietuvių fondo „Į laisvę“ vienas steigėjų, 1991–1992 Lietuvos filialo pirmininkas. rezistencinio paveldo bendrijos „Atmintis“ steigėjas ir vadovas. 1992 Lietuvos socialdemokratų partijos sąraše kandidatavo į Seimą. suteiktas technikos mokslų daktaro laipsnis.
Paskelbė daug straipsnių aktualiomis temomis leidiniuose „Kauno aidas“, „Tremtinys“, „Diena“, „Santara“, „Tautos mokykla“, „Naujoji Romuva“. Buvo vienas iš atnaujinto žurnalo „Naujoji Romuva“ steigėjų.
Įvertinimas: 1996 Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino Karininko kryžius, 2000 05 18 suteiktas Kauno miesto garbės piliečio vardas
Bibliografija: Gyvenimo akimirkos (dvitomis), (1990), Žvilgsnis į dabartį (1992), „Politinių aistrų sūkury“ (1994), „Spingsulė tamsaus tunelio gale“ (1995), „Baravykų raistas: vaizdeliai iš protėvių buities“ (1997), „Praeities aidai“ (1997), „Svetimų nepalaužtas, savų nepaklupdytas: apie antisovietinės rezistencijos dalyvį Vytautą Skuodį“ (1999), „Kovo 11-osios tragizmas“ (2001), „Išeinančiojo mintys (sud. Aleksas Dabulskis, 2006)

Šaltiniai: http://www.mokslas.mii.lt/mokslas/SRITYS/duom00.php?pav=D&sritis=T; Atsisveikinta su kovotoju už laisvę // Kauno diena, 2003-11-29; http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=29341;
http://atminimas.kvb.lt/asmenvardis.php?asm=DAMBRAUSKAS%20LIUDAS