06 26 76 metai, kai mirė /1944 06 26/ Ažytėnuose (Krakių vlsč., Kėdainių apskr.) Mikalojus Katkus, agronomas, etnografas, literatas, švietėjas, draudžiamos spaudos platintojas, visuomenės veikėjas.

Gimė 1852 12 17 / Ažytėnuose (Krakių vlsč., Kėdainių apskr.).

Gimė laisvųjų ūkininkų šeimoje. 1864 baigė Dotnuvos pradžios mokyklą, įstojo į Raseinių miesto dviklasę mokyklą. 1866–1873 m. mokėsi Šiaulių berniukų gimnazijoje. Nuo 1873 m. Maskvos universitete studijavo matematiką. 1874 -1878 studijavo Petrovsko Žemdirbystės ir miškininkystės akademijoje (dab. Timiriazevo žemės ūkio akademija).

1879–1885 tarnavo dvaruose. Grįžęs į Ažytėnus visą gyvenimą ūkininkavo tėvo ūkyje. Spaudos draudimo metais platino „Aušrą“ ir kitą draudžiamąją lietuvių spaudą, buvo įrengęs slaptą sandėlį knygnešiams, rinko tautosaką, mokė apylinkės vaikus. Susirašinėjo su Martynu Jankumi, Jurgiu Bieliniu, Juozu Miliausku-Miglovara ir kitais lietuvybės platintojais. Dalyvavo 1905 m. revoliucijoje, buvo nubaustas 14 metų kalėjimo. 1906 Kauno kalėjime sėdėjo kaip politinis kalinys.

1918–1919 kūrė lietuviškas savivaldybes apylinkėse, rinko tautosaką, etnografinę medžiagą. 1919–1922 rėmė lietuvos savanorius ir kariuomenę. Ažytėnuose įsteigė pradžios mokyklą (1919), vėliau trumpai dėstė Plungės pranciškonų gimnazijoje, už demokratinių idėjų propagavimą iš šių pareigų atleistas. 1921 išrinktas Krakių valsčiaus Tarybos pirmininku. Nepriklausomoje Lietuvoje kovojo su biurokratų ir policijos savivaliavimu, reiškėsi kaip nuoseklus demokratas. Atstovavo vietos gyventojams ginčuose su savivaldybės ir valdžios įstaigomis.

Užrašė pasakų, sakmių, patarlių, atsiminimų apie 1863 m. sukilimą. Parašė pasakėčių atsiminimų apieknygnešį J. Bielinį, J. Basanavičių, 1905 metų įvykius Krakių apylinkėse. Svarbiausias Mikalojaus Katkaus kūrinys – etnografinė apybraiža „Balanos gadynė“ (išsp. 1931). Nors šis veikalas parašytas, kai autoriui buvo per septyniasdešimt metų, knygoje iškyla XIX a. vidurio Lietuvos kaimo paveikslai, kadaise įsirėžę į pastabaus vaiko sąmonę, išdėstyti nuostabiai gražia, sodria ir gyva kalba.

Atminimo įamžinimas: 1965 Ažytėnuose įsteigtas memorialinis muziejus. 1974 Krakių vidurinei mokyklai suteiktas Mikalojaus Katkaus vardas (dab. Krakių Mikalojaus Katkaus gimnazija).

Bibliografija: etnografinė apybraiža „Balanos gadynė“ (1931, 1949, 1989); „Raštai“ (1965).

Šaltiniai: Visuotinė lietuvių enciklopedija. T. 9, Vilnius, 2006, p. 576; Žurnalistikos enciklopedija, 1997, p. 212.