06 13 87 metai, kai gimė /[Kėdainiuose [VARDAS_PAVARDE, teisininkas, teisės istorikas, Mykolo Romerio universiteto (MRU) profesorius.

Su tėvais 1935 persikėlėme į Panevėžį. 1943 baigė pradinę mokyklą, 1943-1947 mokėsi Panevėžio berniukų gimnazijoje (dab. J. Balčikonio) 1-4 klasėse, 1951 baigė studijas Panevėžio mokytojų seminarijoje, 1956  – teisę Vilniaus universitete, Vilniaus universiteto Teisės fakultete  įgijo teisininko kvalifikaciją.

Darbinę veiklą pradėjo 1955 gruodyje prokuratūroje ir dirbo šioje sistemoje tardytojo pareigose Kėdainiuose ir Vilniuje, aštuonis mėnesius kėlė kvalifikaciją SSRS Prokuratūros Tardytojų tobulinimosi kursuose Leningrade. Vėliau 1960-1962 tęsė studijas aspirantūroje prie Lietuvos Mokslų akademijos Ekonomikos instituto Teisės sektoriaus. Ją baigęs ir 1963 Vilniaus universitete apgynęs teisės mokslų kandidato disertaciją, pradėjo dirbti šio universiteto Teisės fakultete Valstybės ir teisės teorijos ir istorijos katedroje. Pradėjęs vyr. dėstytoju, nuo 1968 dirbo docento, nuo 1986 – profesoriaus pareigose. Visą laiką pagrindiniu dėstomuoju dalyku buvo užsienio šalių valstybės ir teisės istorija.

1984 m. Maskvos M. Lomonosovo universitete apgynė teisės mokslų daktaro disertaciją “Lietuvos valstybė 1919-1940 metais. Istorinė teisinė analizė” (1993 05 17 nostrifikuotas socialinių mokslų habilituoto daktaro mokslo laipsnis). 1987 Vilniaus universiteto tarybos siūlymu suteiktas profesoriaus pedagoginis vardas, taip pat nostrifikuotas 1993 metais.

Šalia darbo Vilniaus universitete, 1992-2000 m. dirbo Lietuvos filosofijos ir sociologijos instituto Teisės skyriaus vadovu ir vyriausiuoju moksliniu bendradarbiu. Nuo 1997 taip pat nepagrindinėse pareigose ėmė dirbti Lietuvos teisės (dab. Mykolo Romerio) akademijos (universiteto) Konstitucinės teisės katedros profesoriumi. Nuo 1999 gruodžio čia dirbo pagrindinėse pareigose, 2000 vasario mėn. konkurso keliu tapo naujai įsteigtos Teisės istorijos katedros vedėju, iki 2002 kartu likdamas dar ir VU Valstybės ir teisės teorijos ir istorijos katedros profesoriumi.

1994-1999 buvo Lietuvos mokslo tarybos Mokslininkų kvalifikacijos komisijos narys, 2003-2006 – Lietuvos mokslo tarybos ekspertas, Mokslo prioritetų ir vertinimo komisijos narys. Taip pat yra Mykolo Romerio universiteto senato narys, MRU Teisės fakulteto tarybos pirmininkas, habilitacijai pripažįstamo leidinio “Jurisprudencija. Mokslo darbai” (leidėjas MRU) redaktorių kolegijos pirmininkas ir tokio pat leidinio “Teisė. Mokslo darbai” (leidėjas VU) redaktorių kolegijos narys.

Mokslinių interesų sritis – Lietuvos teisės bei teisinės minties istorija. Paskelbė per 150 mokslo, mokslo metodinių ir mokslo populiarinimo darbų, Teisininko Mykolo R Römerio biografas. Monografijos: „Lietuvos teisės šaltiniai 1918–1940 metais“ (2001), „Lietuvos valstybės konstitucijų istorija (XX a. pirmoji pusė)“ ( 2005), „Valstybės taryba Lietuvos teisinėje sistemoje (1928–1940)“ (2006), „Mykolas Römeris – Lietuvos sūnus“ (2006). Vadovėliai: „Užsienio teisės istorija“ ( 2002), „Lietuvos teisės istorija“ (bendraautoris; 2002), „Lietuvos konstitucinė teisė (bendraautoris; 2001). Biografinė medžiaga (leidinyje Perestroika, Mykolo Römerio darbai: „Lietuvos sovietizacija 1940–1941: Istorinė sovietizacijos apžvalga ir konstitucinis jos įvertinimas“ (1989), „Lietuvos konstitucinės teisės paskaitos“ (antroji dalis) (1990), M. Römeris. Monografija „Unitarinė valstybė ir valstybiniai junginiai“.

Įvertinimas: Profesoriaus Mykolo Romerio premija (2005), Lietuvos mokslo premija, Humanitarinių ir socialinių mokslų sekcijoje, Fundamentiniai ir taikomieji mokslinių tyrimų darbų srityje už darbų ciklą „Lietuvos konstitucionalizmo istorijos studijos (1998–2006 m.)“ (paskyrė Lietuvos mokslo premijų komisija, nominavo Mykolo Romerio universiteto senatas; 2007).

Šaltiniai:

Asmenybės. 1990-2015 m. Lietuvos pasiekimai. D. 2, Kaunas, 2015, p. 721-722; https://lt.wikipedia.org/wiki/Mindaugas_Maksimaitis