02 15 119 metų, kai gimė /1902 02 15/ Peterburge Ona Maksimaitienė, istorikė, kartografė, pedagogė, humanitarinių m. dr.

Mirė 1999 12 10 d. Vilniuje, palaidota Panevėžyje.

Baigusi lenkišką pradinę mokyklą toliau mokėsi privačioje mergaičių gimnazijoje Peterburge, 1916–1918 m. Voronežo Martyno Yčo mergaičių gimnazijoje, 1919–1922 m. – Kauno „Saulės“ gimnazijoje. 1927 m. baigė Kauno universiteto Humanitarinį fakultetą. 1966 m. istorijos mokslų kandidatė. 1923–1924 m. mokytojavo Kaune, 1925–1929 m. Mažeikių gimnazijos, 1929–1935 m. Kėdainių gimnazijos mokytoja. Vyrą, Lietuvos kariuomenės karininką perkėlus į Panevėžį, 1935–1944 m. mokytojavo Panevėžio mergaičių gimnazijoje, 1944–1948 m. dėstė Panevėžio mokytojų seminarijoje, 1948–1957 m. Panevėžio berniukų gimnazijos mokytoja. 1957–1970 m. dirbo Istorijos institute. 1966 m. apgynė disertaciją tema „Sukilėlių karinė organ  izacija ir koviniai veiksmai Lietuvoje 1863-1864 m.“ už kurią jai buvo suteiktas istorijos mokslų kandidatės vardas (dab. humanitarinių m. dr.). Išleista į pensiją mokslinio darbo Istorijos institute nenutraukė, nors atlyginimo ir negavo.

1937–1983 m. išspausdinta 19 jos sudarytų XIII a. – XX a. Lietuvos ir Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės istorijos žemėlapių. Parašė atsiminimų.[1] Visuotinės lietuvių enciklopedijos straipsnių autorė. Bibliografija: „Lietuvos sukilėlių kovos 1863–1864 m.: monografija“ (1969), „Lietuvos istorinės geografijos ir kartografijos bruožai“ (1991), „Iš Panevėžio istorijos“ (1992), „Istorijos mokymo metodika: Iš Lietuvos Respublikos (1918–1940 m.) metodinio palikimo“ (1993), „Lietuvos istorinė geografija ir kartografija: XX a. Lietuvos istorijos žemėlapiai ir jų šaltiniai“ (1995), „Panevėžio miesto istorija: nuo pirmųjų paminėjimų šaltiniuose iki XX a. 8-ojo dešimtmečio“ (2003), „Voroneže 1915–1918 metais, atsiminimai“ (1983), „Atsiminimai: iš mokytojos dienoraščio“ (1996)..

Šaltiniai: Mažoji lietuviškoji tarybinė enciklopedija. T. 2, Vilnius, 1968, p. 499; Visuotinė lietuvių enciklopedija, T. 14, Vilnius, 2008, p. 110l; Paroda istorikei Onai Girčytei-Maksimaitienei. Prieiga per internetą:  http://www.pavb.lt/sena/?news=1420