01 16 100 metų, kai gimė /1920 01 16/ Gudžiūnuose (Kėdainių r.) Paulius Rabikauskas, katalikų kunigas, teologas, istorikas, Lietuvių katalikų mokslo akademijos akademikas.

Gimė 1920 01 16 Gudžiūnuose.

Baigęs pradžios mokyklą, kurį laiką dirbo tėvų ūkyje. 1933 įstojo mokytis į Kauno jėzuitų gimnaziją. 1938 tapo jėzuitų ordino nariu. 1942–1944 Pagryžuvyje mokėsi filosofijos. 1944 pasitraukė į Vokietiją. Šalia Miuncheno esančio Pulacho miesto kolegijoje tęsė filosofijos ir teologijos studijas. 1948 07 25 buvo įšventintas į kunigus. Teologijos studijas baigė 1949 Büreno kolegijoje (Šiaurės Reino-Vestfalijos žemė). 1951–1953 studijavo Bažnyčios istoriją Romos Popiežiškajame Grigaliaus universitete. Nuo 1953 iki 1955 Miuncheno universitete studijavo lotynų kalbą, diplomatiką ir paleografiją. Nuo 1954 iki 1994 Grigaliaus universitete dėstė paleografiją ir popiežių diplomatiką. Nuo 1970 iki 1973 ir nuo 1985 iki 1991 buvo Grigaliaus universiteto Bažnyčios istorijos fakulteto dekanas. Nuo 1975 iki 1978 universiteto vicerektorius. 1961 tapo profesoriumi. Nuo 1962 Lietuvių katalikų mokslo akademijos mokslinis sekretorius. Nuo 1975 tarptautinio mokslinio žurnalo „Archivum Historiae Pontificiae“ redaktorius. Popiežiškoji teologijos akademija Krokuvoje, įvertindama kun. P. Rabikausko SJ Bažnyčios istorijos tyrinėjimus, 1991 suteikė jam Bažnyčios istorijos garbės daktaro laipsnį. 1992 popiežius Jonas Paulius II P. Rabikauską paskyrė Šventųjų skelbimo kongregacijos konsultantu. 1994 garbės daktaro vardą suteikė Vilniaus universitetas.

Rašė mokslinius straipsnius apie jėzuitų veiklą, Vilniaus universitetą Lietuvoje enciklopedijoms, periodiniams leidiniams.

Bibliografija: „Vilniaus universiteto įkūrimas. Karaliaus ir popiežiaus dotacijos (The Foundation of the University of Vilnius. Royal and Papal Grants.)“ (1979), „Lietuvos globėjas Šv. Kazimieras“ (1993), „Krikščioniškoji Lietuva: istorija, hagiografija, šaltiniotyra“ (2002), „Ankstyvieji Vilniaus universiteto istorijos šaltiniai“ (knygos sudarytojas; 2009).

Šaltiniai: Visuotinė lietuvių enciklopedija, T. 19, Vilnius, 2011, p. 378; Mirė kun. prof. dr. Paulius Rabikauskas SJ (1920 – 1998) [žiūrėta 2017-11-20]. Prieiga per internetą: <http://www.baznycioszinios.lt/old/bz9805/805bl9.html>