07 22 106 metai, kai gimė /1914 07 22/ Kupsčių k. (Pernaravos vlsč., Kėdainių apskr. Tadas Jurcys, nepriklausomos Lietuvos karininkas.

Mirė 1994 10 16, palaidotas Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse (JAV).

Tadas Jurcys gimė gausioje ūkininkų šeimoje. Tėvai buvo išvykę į Ameriką, bet Kupsčiuose gaisrui sunaikinus senelio trobesius, Tado tėvai Juozas ir Marija Jurciai, grįžo į gimtinę ir atstatė ūkį. Tado tėvas Juozas Jurcys kurį laiką buvo Pernaravos valsčiaus viršaičiu. Tadui baigiant gimnaziją, 1932 mirė tėvas, palikęs stambų ūkį motinos globai. Tais pačiais metais jis įstojo į Vytauto Didžiojo universiteto Teisės fakultetą ir pradėjo studijas. Universitete išbuvo tik vienerius metus ir 1935 įstojo į Pirmojo Lietuvos prezidento karo mokyklą, kurią 1938 baigė jaun. leitenanto laipsniu ir buvo paskirtas į husarų pulką Kaune. Bebaigiant karo mokyklą, Lietuvą užpuolė nelaimės: 1938 03 17 Lenkija įteikė ultimatumą, o po metų ir Vokietija atplėšė Klaipėdos kraštą, 1939 10 10  Sovietų sąjunga įvedė savo įgulas, o po pusmečio, 1940 06 15  okupavo visą Lietuvą. Lietuvos kariuomenė buvo likviduota ir įjungta į Sovietų sąjungos struktūras. Jaunas karininkas Tadas Jurcys skaudžiai pergyveno visas Lietuvos nelaimes ir pats vos išsigelbėjo. Tado motina mirė 1941, o broliai ir viena sesuo buvo ištremti į Sibirą. Tadas pasitraukė į Vokietiją ir su nuotykiais pasiekė Memingeno pabėgėlių stovyklą, iš kur 1944 emigravo į Ameriką ir apsigyveno Čikagoje. Čia baigė braižybos kursus ir įsigijo braižytojo profesiją. Iki išėjimo į pensiją dirbo braižytoju įvairiose bendrovėse. Čikagoje likimas neglostė, jis skaudžiai pergyveno sūnaus Lino ankstyvą mirtį bei kitas nesėkmes. Tai atsiliepė jo sveikatai bei nuotaikoms. Tadas į Korp! Neo-Lithuania įstojo pirmaisiais studijų metais ir visą laiką aktyviai dalyvavo jos veikloje.

Šaltinis: Juodvalkis A. A. A. Tadą Jurcį prisimenant [žiūrėta 2019-05-13]. Prieiga per internetą: <http://www.draugas.org/archive/1994_reg/1994-11-05-DRAUGASm.pdf>