01 10 87 metai, kai gimė /1934 01 10/ Gudžiūnuose (Kėdainių r.) Valerija Petrauskienė-Gailiūnaitė, biomedicinos mokslų habil.. dr., Lietuvos žemdirbystės instituto Agrochemijos skyriaus vyresnioji mokslo darbuotoja.

1939-1944 mokėsi Gudžiūnų pradinėje mokykloje, 1945-1952 – Gudžiūnų progimnazijoje, 1952-1957 studijavo LŽŪA, 1965-1969 – LŽI stacionarinę aspirantūrą.
1957-1958 dirbo Šilutės r. sėklininkystės agronome, 1958-1959 – Šilutės vidurinės žemės ūkio mokyklos dėstytojas, 1959-1961 – Šilutės žemės ūkio technikumo dėstytoja, 1961-1965 – Kol. ir t. ū. kadrų rengimo m-klos dėst., 1969-1976 – LŽI Žemdirbystės sk. mokslo darb., 1976-1990 – vyr. mokslo darb., nuo 1990 – Agrochemijos sk. vyr. mokslo darb.
F: Mokėsi ž. ū. technikumų dėstytojų kvalifikacijos kėlimo kursuose Maskvoje (Rusija, 1959), stažavosi Maskvos M. Lomonosovo universi¬teto ž. ū. mokslo darbuotojų stažuotėje (1983). 1975 apgynė ž. ū. mokslų kand. (dr.) disert. „Skystų kompleksinių trąšų (SKT) efektyvumas LTSR“, kuri 1993 nostrifikuota. Už moksl. darbą „Lauko sėjomainos au¬galų derliaus ir kokybės priklausomumas nuo mineralinių NPK trąšų normų, santykių bei judriųjų maisto medžiagų kiekio velėniniame glėjiškame lengvo priemolio dirvožemyje“ suteiktas habil. dr. laipsnis (1997). Pagrindinė moksl. darbo kryptys: ištirti antropogeninių faktorių įtaką dirvožemio agrocheminėms savybėms, jų kitimui, nustatyti opti-malinius jų parametrus lauko augalams. Parašė apie 90 moksl. straips¬nių į respublikinius ir tarptautinius leidinius: „Tręšimo sistemos ir dir¬vožemio derlingumas“ (1994), „Melioracija ir gamta“ (1995), „Agronomijos ir gyvulininkystės mokslo aktualijos“ (1996), „Ūkininka-vimas ir aplinka“ (1996), „Lietuvos klimato ir dirvožemio racionalaus naudojimo perspektyvos“ (1997), „Microclimate and physies of soil: problems, ecology, education“ (1997). Parašė 13 moksl. ataskaitų, da¬lyvavo ir skaitė pranešimus resp. ir tarptaut. moksl. konferencijose. L: Teatras, grožinė literatūra, mezgimas.

Šaltinis: Kas yra kas Kauno apskrityje, 1999. Kaunas, 1999, p. 364.