02 02 123 metai, kai gimė /1898 02 02/ Pakruostėje (Surviliškio vlsč. Kėdainių r.) Vincas Žilys, Lietuvos kariuomenės brigados generolas.

Mirė 1972 10 09 Kaune.

Mokėsi Panevėžio berniukų gimnazijoje. 1915 įsitraukė į priešišką Vokietijos okup. valdžiai veiklą, dėl to 1916 suimtas, iki 1918 kalintas Kupiškio ir Panevėžio kalėjimuose. 1919 savanoriu stojo į Lietuvos kariuomenę. 1919-1920 dalyvavo LR nepriklausomybės kovose su Sov. Rusijos, Lenkijos kar. daliniais. 1921-1922 1 artilerijos pulko 2 baterijos vyr. karininkas, 1922-1928 ėjo 2 artilerijos pulko 2 baterijos vado pareigas, 1923 baigė Aukštųjų karininkų kursų Bendrąjį, 1929 – Artilerijos skyrių. 1928-1930 ėjo 2 artilerijos grupės vado pareigas. 1932 baigęs Belgijos gen. štabo a-ją Briuselyje paskirtas į Vyr. kariuomenės štabo 4 (Tarnybų) skyrių. 1934-1935 Kariuomenės inspekcijos Artilerijos sk. viršininkas, 1935-1937 ėjo artilerijos inspektoriaus pareigas, 1937-1940 inspektorius. 1940 06 SSRS okupavus Lietuvą 09 paskirtas SSRS kariuomenės Dvidešimt devintojo teritorinio šaulių korpuso artilerijos viršininku. 1941 NKVD suimtas, kalintas kalėjime Gorkyje, lageriuose Krasnojarsko krašte, Komijoje, 1951-1955 buvo tremtyje Dolgij Mosto rajone (Krasnojarsko kr.). 1955 grįžęs į Lietuvą dirbo kombinate „Dailė“ Kaune.

Įvertinimas: Gedimino 4 (1928), Vytauto Didžiojo 3 (1938) laipsnio ordinai.

Šaltinis: Visuotinė lietuvių enciklopedija. T. 25, Vilnius, 2014, p. 771.