01 28 186 metai, kai gimė /1835 01 28/ Glitėnuose Vincentas (trp. Vincas) Svirskis, lietuvių dievdirbys, liaudies menininkas, vienas žymiausių XIX amžiaus kryžių skaptuotojų, kurio kryžių išlikę Lietuvos muziejuose, keliuose miesteliuose ir kaimuose.

Mirė 1916 03 07 Burveliuose. Palaidotas Surviliškyje.

Gimė neturtingoje valstiečių šeimoje. Drožinėti Vincas Svirskis pradėjo dar piemenaudamas. Žinoma, kad jis mokėjo skaityti ir rašyti, gerai kalbėjo lenkiškai, šiek tiek rusiškai. Taip pat mokėjo skaityti ir giedoti lotyniškai, todėl padėdavo giedoti Truskavos ir Anciškio bažnyčių vargonininkams. Spėjama, kad jis lankė parapijinę Krekenavos mokyklą. Spaudos draudimo metais palaikė ryšius su knygnešiais, lietuviškų knygų platintojais. Uždraustą literatūrą platino ir pats.

Meistras vaikščiodavo iš kaimo į kaimą, kurdavo ir gyveno iš savo amato. Gyveno ir dirbo Vidurio Lietuvoje – Kėdainių, Surviliškio, Krekenavos, Krakių, Truskavos apylinkėse. Vincas Svirskis sukūrė daugiau nei 200 ąžuolinių koplytstulpių, kryžių, keletą kamerinės skulptūros kūrinių.

Svirskio kryžiai ir koplytstulpiai 4–5 m aukščio, su tame pačiame rąste iš kelių pusių įkomponuotais reljefais (dažniausiai šventųjų pavidalais). Kūriniai monumentalūs, raiškūs, gerai suderinti su kraštovaizdžiu. Būdingas vidinis ekspresyvumas, jausmingumas, dekoratyvumas, kompozicijų įvairovė, sodrūs, aptakūs pavidalai, išraiškingi šešėliai, skulptūrinių formų ir architektūrinių elementų dermė, yra baroko bruožų.

Žymiausi darbai: Ibutonių koplytstulpis (1863), Okainių koplytstulpis (1897–1898), Dvariškių koplytstulpis, Surviliškio kapinių kryžius (1883), Surviliškio bažnyčios šventoriaus kryžius (1891), Bakainių kryžius (1891), Pakruostės kryžius (1891), Pakarklės kryžius (1906), Surviliškio bažnyčios skulptūros.

 

Šaltiniai: Vincas Svirskis. Tarybų Lietuvos enciklopedija, T. 4. Vilnius, 1988, p. 144–145. Kostkevičiūtė Irena. Vincas Svirskis. Vilnius: Vaga, 1966;