01 01 98 metai, kai gimė /1923 01 01/ Didžiojo Polūksčio k. (Varnių vlsč., Telšių apskr.) Zenonas Zimkus, mokslinis agronomas, daktaras, ilgametis Žemdirbystės instituto darbuotojas.chemikas, matematikas, knygnešys, spaudos darbuotojas, politinis veikėjas.

Mirė 2011 12 08, palaidotas Gėlainių kapinėse.

Mokėsi Didžiojo Polūksčio ir Varnių pradinėse mokyklose. Pradinį mokslą baigė 1936 m. 1943 baigė Telšių gimnaziją. 1944-1945 dirbo Plauskinių pradžios mokykloje (Telšių apskr., Žarėnų vlsč.) mokytoju. 1946-1948 studijavo Žemės ūkio akademijoje, baigė tris kursus. 1948 tėvus ištrėmus į Sibirą, išstojo iš Akademijos ir mokytojavo dvimetėje Antalieptės žemės ūkio mokykloje. 1951-1956 dirbo Panevėžio cukraus fabrike agroinstruktoriumi, 1952-1956 – kolūkio agronomu Kupiškio rajone. Neakivaizdžiai mokėsi Lietuvos žemės ūkio akademijoje, kurią baigė 1956 m.

1957-1989 dirbo moksliniu darbuotoju Lietuvos žemdirbystės institute, Žolių ūkio skyriuje. 1968 apgynė žemės ūkio mokslų kandidato disertaciją „Kultūrinių ganyklų ir pievų tręšimas organinėmis trąšomis“, suteiktas žemės ūkio mokslų kandidato laipsnis (1993 nostrifikuotas į daktaro – agrariniai mokslai, agronomijos sritis). 1993 išėjo į pensiją.

Išleido dvi brošiūras apie pievų ir ganyklų pagerinimą bei atnaujinimą. Parašė 32 užbaigtų darbų mokslines ataskaitas, išspausdino apie 130 straipsnių moksliniuose ir populiariuose laikraščiuose bei žurnaluose.

Buvo aktyvus saviveiklininkas, chorų dalyvis, kartais ir jų organizatorius, net dirigentas. Mėgo deklamuoti. Paskutiniai kolektyvai, kuriuose dalyvavo – „Seklyčia“ ir Dotnuvos bažnyčios choras.

Šaltinis: Tarp žemės ir kultūros istorijos: Apolonija ir Zenonas Zimkai, Akademija (Kėdainių r.), 2013, p. 30-34